ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยที่เปิดรับ

ข่าวสาร/กิจกรรม

Alt Text
📍ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นักวิจัยใหม่ : สิ่งที่ควรรู้ในการทำวิจัย”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์และนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการบรรจุมาไม่เกิน 5 ปี และยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้มาก่อน
วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดาเทว์ 1 โรงแรมเซ็นทารา อันดาเทว์ รี สอร์ท และสปา กระบี่ ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
รายละเอียดโครงการ : https://drive.google.com/file/d/1_p7edrORm62wNNQUeROLanVBqEnEIEl_/view
ลงทะเบียน : https://link.psu.th/tNyvm ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567

เครือข่ายวิจัย

DDSEC

DDSEC

Drug Delivery System Excellence Center

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา

PPBEC

PPBEC

Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Excellence Center

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม

MSERC

MSERC

Microbiome system engineering research center 

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมระบบชีวนิเวศจุลชีพ

CRU

CRU

Clinical and Pharmacological Research Unit

หน่วยวิจัยคลินิก

ข้อมูลการติดต่อ

Image

หน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-288-909, 074-288-934