Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Better than bare

Nunc tincidunt eros ut mauris ullamcorper, vitae semper ligula convallis. Morbi tincidunt congue venenatis. Fusce at vestibulum nisl, et congue nisi. Vestibulum sollicitudin tellus id arcu vulputate.

Read more ...

คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน


 การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 (ยื่นความประสงค์พร้อมสำเนาหลักฐาน จำนวน 1 ชุด จัดส่งไปยังหน่วยส่งเสริมการวิจัยฯ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

 

(ยื่นความประสงค์พร้อมสำเนาหลักฐานหนังสืออนุมัติการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด จัดส่งไปยังหน่วยส่งเสริมการวิจัยฯ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566)

 

  • ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลวารสารในฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)  เพื่อทดแทนบริการจาก Web of Science (WoS)
 

การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีการเสนอบทความเพื่อขอรับการสนับสนุน
1) กรอกข้อมูลรายละเอียดของบทความในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (https://hrmis.psu.ac.th) เลือกประเภท "ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)" และเลือกประเภทการขอรับการสนับสนุนฯ ดังนี้
- ประเภทรางวัลเผยแพร่บทความ กรอกเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ในช่อง "ขอรับรางวัลเผยแพร่บทความ (Article reward)"
- ประเภทค่าตีพิมพ์บทความ กรอกเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ในช่อง "ขอรับค่าตีพิมพ์บทความ (Page charge)" พร้อมพิมพ์แบบคำขอฯ และแนบหลักฐานตามที่ระบุ ส่งผ่านหน่วยส่งเสริมฯ เพื่อส่งไปยังสำนักวิจัยและพัฒนา

2) ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับ "ชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลผลงาน"
3) กรณีที่ขอรับการสนับสนุนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก จะต้องส่งหนังสือรับรองบทความแรก เพื่อประกอบการพิจารณา
4) ตรวจสอบสถานะบทความและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เว็บไซต์ http://www.aro.psu.ac.th