Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Better than bare

Nunc tincidunt eros ut mauris ullamcorper, vitae semper ligula convallis. Morbi tincidunt congue venenatis. Fusce at vestibulum nisl, et congue nisi. Vestibulum sollicitudin tellus id arcu vulputate.

Read more ...

header research

ทุนองค์ความรู้

แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เงินทุนวิจัย: 400,000 บาท
ปีงบประมาณ 2566
ระยะเวลาทุน 1-2 ปี
วันปิดรับข้อเสนอ 3-31 ตุลาคม 2565
ประเภททุน ทุนวิจัยภายใน

มูลค่าทุน และผลผลิตจากงานวิจัย (สายวิทยาศาสตร์)

มูลค่าทุน โครงการละไม่เกิน 400,000 บาท
ผลผลิตจากงานวิจัย : ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐาน Scopus Q1 Q2 Q3

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ไม่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งศาสตราจารย์ (กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงาน และระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการวิจัย ขอให้คณะ/หน่วยงานแนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย)
2. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุน ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
3. ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ / ลาฝึกอบรม หรืออื่นๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้นการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนประเภทองค์ความรู้
4. มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เสนอขอทุน
5. มีสิทธิ์เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้ปีละ 1 โครงการ และมีสิทธิ์รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 2 โครงการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/budget-income

 


การสมัครขอรับทุน

1. กรอกข้อมูลโครงการวิจัย พร้อม upload เอกสาร ในระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) ตามระยะเวลากำหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
2. จัดส่งหนังสือนำส่งแจ้งการเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน ผ่านคณะ/หน่วยงานไปยังมหาวิทยาลัยตามระยะเวลากำหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
3. ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เสนอขอรับทุน เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างน้อย 4 คน  

กำหนดเวลาพิจารณาจัดสรรทุน
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดสรรทุน 31 มีนาคม 2566

 


1. ประกาศทุน

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

3. เอกสารอื่นๆ

4. การตั้งงบประมาณ

5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) word file

รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file